Regulamin sklepu

Najważniejsze informacje o regulaminie i naszym sklepie

Wiemy, że czytanie regulaminów nie jest pasjonującym zajęciem, zatem aby ułatwić Ci dotarcie do najważniejszych informacji o naszym sklepie i zasadach korzystania z niego, przygotowaliśmy ich zbiorcze podsumowanie. 

 1. Sklep stanowi własność  – thinkAHEAD Agnieszka Pełka-Szajowska (NIP 8942520726, ul. Sokola 13, 55-003 Chrząstawa Wielka)
 2. Możesz kontaktować się z nami za pomocą poczty elektronicznej (kontakt(at)solversi.pl)
 3. W celu pełnego korzystania ze sklepu  www.solversi.pl oraz produktów i usług cyfrowych konieczne jest utworzenie konta użytkownika.
 4. Wszelkie informacje o towarach dostępnych w sklepie oraz możliwe sposoby płatności i dostawy będą wyświetlane na ekranie Twojego urządzenia w toku składania zamówienia. 
 5. Po złożeniu zamówienia konieczne jest jego opłacenie (zamówienie nieopłacone może zostać anulowane).
 6. Zakupiony towar fizyczny powinien dotrzeć do Ciebie w nienaruszonym stanie. Jeżeli paczka towaru jest uszkodzona, powinieneś spisać protokół uszkodzenia i niezwłocznie skontaktować się z nami. 
 7. Zakupiony towar fizyczny możesz zwrócić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jego dostarczenia. Pieniądze za towar zwrócimy Ci najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez nas zwróconego towaru lub dowodu jego odesłania. 
 8. Jeżeli dostarczony towar (fizyczny lub cyfrowy) będzie w jakikolwiek sposób niezgody z umową (np. będzie uszkodzony lub niezdatny do użytku) możesz złożyć dotyczącą go reklamację. Odpowiedzi na reklamację udzielimy w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 
 9. W razie problemów z kontem przysługuje Ci prawo do złożenia dotyczącej go reklamacji (prosimy o jej złożenie drogą mailową). Odpowiedzi na reklamację udzielimy w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 
 10. Aby umożliwić Ci korzystanie ze sklepu oraz realizować złożone przez Ciebie zamówienia przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegółowe informacje na ten temat odnajdziesz w naszej Polityce prywatności: [https://www.solversi.pl/polityka-prywatnosci/].

Pełną treść regulaminu sklepu znajdziesz poniżej. 

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących regulaminu lub zakupów w naszym sklepie, skontaktuj się z nami!

Życzymy udanych zakupów! 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO [SOLVERSI.PL]

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”), określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego „[solversi.pl]” działającego pod adresem internetowym [https://www.solversi.pl/] (dalej: „Sklep”).
 2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej: „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”).
 3. Sklep stanowi własność thinkAHEAD Agnieszka Pełka-Szajowska (NIP 8942520726, ul. Sokola 13, 55-003 Chrząstawa Wielka), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu,, posiadającej NIP: [8942520726], numer REGON: [020211715], (dalej: „Sprzedawca”).
 4. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy za pomocą:
  1. poczty elektronicznej– pod adresem: [kontakt@solversi.pl]; 
 5. W ramach wykonywanej działalności, Sprzedawca:
  1. prowadzi sprzedaż Towarów fizycznych, które mogą być nabywane przez Kupujących;
  2. dostarcza Kupującym Towary cyfrowe;
  3. dostarcza Użytkownikom Usługę Konta. 
 6. Informacje o Towarach dostępnych w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży albo Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej: „Kodeks cywilny”).
 7. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu, Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką prywatności.

§ 2.

Definicje

Użyte w Regulaminie wyrazy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

 1. Dzień roboczy – dzień niebędący sobotą, niedzielą lub innym dniem wolnym od pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy;
 2. Klient – Użytkownik lub Kupujący;
 3. Kodeks cywilny – termin zdefiniowany w § 1 ust. 6 Regulaminu;
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Konto – panel tworzony w systemie informatycznym Sklepu, umożliwiający Użytkownikowi korzystanie z jego funkcjonalności, w szczególności nabywanie Towarów;
 6. Kupujący – osoba będąca Konsumentem, Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży lub Umowę o dostarczanie Towaru cyfrowego lub podjęła działania zmierzające do ich zawarcia;
 7. Licencja – termin zdefiniowany w § 11 ust. 1 Regulaminu;
 8. Licencja Kupującego – termin zdefiniowany w § 13 ust. 8 Regulaminu;
 9. Niezgodność – rozumie się przez to:
  1. niezgodność Towaru fizycznego z Umową sprzedaży (kryteria oceny zgodności Towaru fizycznego z Umową sprzedaży określa art. 43b ust. 1-2 Ustawy o prawach konsumenta) albo 
  2. niezgodność Przedmiotu świadczenia cyfrowego z Umową dotyczącą jego dostarczania (kryteria oceny zgodności Przedmiotu świadczenia cyfrowego z Umową dotyczącą jego dostarczania określa art. 43k ust. 1-2 Ustawy o prawach konsumenta);
 10. Opinia – opinia Kupującego o nabytym przez niego Towarze, wyrażona poprzez przypisanie Towarowi punktów w skali określonej przez Sprzedawcę lub poprzez opis doświadczeń związanych z Towarem;
 11. Polityka prywatności – dokument zawierający informacje o przetwarzaniu danych osobowych Klientów przez Sprzedawcę 
 12. Platforma „solversi.pl– portal internetowy zawierający autorskie cyfrowe treści szkoleniowe w postaci webinarów, nagrań audio, nagrań video, sesji Q&A online, konferencji online, plików PDF do pobrania na dysk, transkrypcji, materiałów wizualnych;
 13. Przedmiot świadczenia cyfrowego – Usługa Konta lub Towar cyfrowy;
 14. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
 15. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nieposiadającą jednak dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej;
 16. Regulamin – termin zdefiniowany w § 1 ust. 1 Regulaminu;
 17. Sprzedawca – termin zdefiniowany w § 1 ust. 3 Regulaminu;
 18. Towar – Towar fizyczny lub Towar cyfrowy;
 19. Towar cyfrowy – treść cyfrowa w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, którą może nabyć Kupujący, w szczególności książka elektroniczna (ebook), nagranie audio, nagranie audiowizualne, grafika;
 20. Towar fizyczny – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, którą może nabyć Kupujący, w szczególności publikacje autorskie, notatniki, kalendarze, materiały coachingowe, karty coachingowe, materiały do szkoleń;
 21. Umowa – Umowa o dostarczanie Usługi Konta, Umowa sprzedaży lub Umowa o dostarczanie Towaru cyfrowego;
 22. Umowa o dostarczanie Towaru cyfrowego – umowa o dostarczanie treści cyfrowych w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, na podstawie której Sprzedawca zobowiązuje dostarczyć Kupującemu Towar cyfrowy, a Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy cenę;
 23. Umowa o dostarczanie Usługi Konta – umowa o dostarczanie usługi cyfrowej w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, na podstawie której Sprzedawca zobowiązuje się nieodpłatnie dostarczać na rzecz Użytkownika Usługę Konta przez czas nieoznaczony, a Użytkownik zobowiązuje się dostarczyć Sprzedawcy dane osobowe;
 24. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, na podstawie której Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność Towaru fizycznego i wydać mu Towar fizyczny, a Kupujący zobowiązuje się odebrać Towar fizyczny i zapłacić Sprzedawcy cenę;
 25. Usługa Konta – usługa cyfrowa w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, polegająca na utworzeniu i utrzymywaniu przez Sprzedawcę Konta na rzecz Użytkownika;
 26. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 27. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – termin zdefiniowany w § 1 ust. 2 Regulaminu;
 28. Użytkownik – osoba będąca Konsumentem, Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę o świadczenie Usługi Konta lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia;
 29. Zamówienie – termin zdefiniowany w § 6 ust. 4 Regulaminu.

§ 3.

Wymagania techniczne

 1. W celu prawidłowego korzystania przez Klientów ze Sklepu, niezbędne jest łącznie:
  1. połączenie z siecią Internet;
  2. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
  3. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;
  4. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 2. W ramach Sklepu zabronione jest korzystanie przez Klientów z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
 3. Sprzedawca informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu. 
 4. Sprzedawca informuje, że pomimo stosowania zabezpieczeń, o których mowa ust. 3 powyżej korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Klienta, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Sprzedawca zaleca stosowanie programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet.

§ 4.

Zasady korzystania ze Sklepu

 1. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Regulaminu, a także z dobrymi obyczajami.
 2. Dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym jest zabronione.
 3. Ceny Towarów dostępnych w Sklepie są wrażone w złotych polskich (PLN) i stanowią wartość brutto (zawierają wszystkie obowiązkowe składniki ceny, w tym należny podatek VAT).
 4. Kupujący może nabywać Towary fizyczne zarówno po utworzeniu Konta, jak i bez jego tworzenia, jednak w przypadku zakupu Towarów i Usług konieczne jest utworzenie konta użytkownika. W przypadku utworzenia Konta, Kupujący powinien zalogować się na nie przed rozpoczęciem zakupów. 
 5. W przypadku, gdy w ramach tej samej transakcji. Kupujący jednocześnie dokonuje nabycia Towaru fizycznego oraz Towaru cyfrowego:
  1. Towar fizyczny nabyty przez Kupującego stanowi przedmiot Umowy sprzedaży;
  2. Towar cyfrowy nabyty przez Kupującego stanowi przedmiot Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego;
 6. Postanowienia ust. 5 powyżej stosuje się odpowiednio do zestawów, w skład których wchodzi co najmniej jeden Towar fizyczny oraz co najmniej jeden Towar cyfrowy o ile stanowi to ofertę w sklepie. 

§ 5.

Umowa o dostarczanie Usługi Konta

 1. W celu zawarcia Umowy o dostarczanie Usługi Konta, Użytkownik powinien wykonać następujące czynności:
  1. wejść na stronę internetową Sklepu, a następnie kliknąć w zakładkę „utwórz konto”,
  2. w wyświetlającym się formularzu wpisać następujące dane:
   1. imię i nazwisko;
   2. adres poczty elektronicznej;
   3. stworzone przez Użytkownika hasło do Konta;
 1. obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień;
 2. opcjonalnie – zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na otrzymywanie Newslettera; 
 3. kliknąć przycisk „utwórz konto”.
 4. Kliknięcie przycisku „utwórz konto” jest równoznaczne z zawarciem przez Użytkownika Umowy o dostarczanie Usługi Konta.
 5. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta niezwłocznie pod kliknięciu przycisku „utwórz konto”.
 6. Po utworzeniu Konta, Użytkownik może uzupełnić zapisane na nim dane obowiązkowe o następujące dane fakultatywne:
  1. numer telefonu;
  2. adres zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj);
 7. Za pomocą Konta, Użytkownik może w szczególności:
  1. przechowywać swoje dane osobowe; 
  2. składać Zamówienia oraz przeglądać złożone Zamówienia;
  3. mieć dostęp do cyfrowych kursów szkoleniowych
  4. mieć dostęp na materiałów cyfrowych (ebooków, plików pdf, nagrań audio)
 8. Sprzedawca informuje, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zachowanie zgodności Usługi Konta z Umową o dostarczanie Usługi Konta nie wymaga instalowania przez Użytkownika jej aktualizacji. 
 9. W przypadku braku udzielenia Użytkownikowi dostępu do Konta niezwłocznie po zawarciu Umowy o dostarczanie Usługi Konta, Użytkownik wzywa Sprzedawcę do niezwłocznego udzielenia dostępu do Konta. Wezwanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu. W przypadku, gdy Sprzedawca nie udzieli Użytkownikowi dostępu do Konta niezwłocznie po otrzymaniu wezwania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Użytkownik może odstąpić od Umowy o dostarczanie Usługi Konta. 
 10. Niezależnie od postanowień ust. 7 powyżej, w przypadku braku udzielenia Użytkownikowi dostępu do Konta, Użytkownik może odstąpić od Umowy o dostarczanie Usługi Konta bez wzywania Sprzedawcy do udzielenia dostępu do Konta, jeżeli zachodzi co najmniej jeden z przypadków wskazanych w art. 43j ust. 5 Ustawy o prawach konsumenta. 
 11. Niezależnie od postanowień ust. 7-8 powyżej, Użytkownik może w każdym czasie i bez podania przyczyny wypowiedzieć Umowę o dostarczanie Usługi Konta ze skutkiem natychmiastowym. Ponadto, na podstawie art. 27 i n. Ustawy o prawach konsumenta, Użytkownik może odstąpić od Umowy o dostarczanie Usługi Konta bez podania przyczyny, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia. 
 12. Odstąpienie od Umowy o dostarczanie Usługi Konta albo jej wypowiedzenie, niezależnie od podstawy dokonania tej czynności, następuje poprzez złożenie Sprzedawcy przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Usługi Konta albo o jej wypowiedzeniu. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu. Sprzedawca usuwa Konto niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. 
 13. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Konta w sposób sprzeczny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Regulaminu lub dobrymi obyczajami, a także dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę o dostarczanie Usługi Konta z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 (siedem) dni, poprzez złożenie Użytkownikowi oświadczenia o wypowiedzeniu za pomocą poczty elektronicznej. Po upływie okresu wypowiedzenia wskazanego w zdaniu poprzedzającym, Konto jest trwale usuwane. W czasie trwania okresu wypowiedzenia, Sprzedawca może zablokować Użytkownikowi dostęp do Konta, jeżeli jest to niezbędne w celu zapobieżenia popełnianiu dalszy naruszeń przez Użytkownika.
 14. Zablokowanie lub usunięcie Konta nie wpływa na wykonanie Umów sprzedaży oraz Umów o dostarczanie Towaru cyfrowego zawartych przez Użytkownika przed zablokowaniem lub usunięciem Konta.
 1. 13. Utworzenie indywidualnego Konta jest konieczne do korzystania z Towarów, a także wskazanych Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych.
 2. 14. Z chwilą dokonania skutecznej rejestracji Konta umowa o dostarczenie nieodpłatnej usługi cyfrowej polegającej na utworzeniu i prowadzeniu oraz utrzymaniu Konta Klienta zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 3. 15. Klient loguje się do Konta poprzez adres e-mail lub login oraz hasło. W każdej chwili może też wygenerować nowe hasło w przypadku zapomnienia lub utracenia poprzedniego.

§ 6.

Umowa sprzedaży 

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży, Kupujący powinien wykonać następujące czynności:
  1. wejść na stronę internetową Sklepu;
  2. wejść w zakładkę wybranego Towaru fizycznego lub cyfrowego, kliknąć przycisk „kupuje” lub „do koszyka”;
  3. wejść w zakładkę „koszyk” i kliknąć przycisk „przejdź do płatności”;
  4. w wyświetlającym się formularzu wpisać lub wybrać następujące dane:
   1. imię i nazwisko;
   2. adres poczty elektronicznej;
   3. numer telefonu;
   4. adres zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj);
   5. adres dostawy (jeżeli jest inny, niż adres zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej);
   6. opcjonalnie – firma i NIP (jeżeli Kupujący jest Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta);
   7. sposób płatności;
   8. sposób dostawy;
   9. w rubryce „informacje dodatkowe użytkownik może napisać wiadomość do sprzedającego
  5. obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień; 
  6. opcjonalnie  – zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na otrzymywanie Newslettera;
  7. kliknąć przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, a następnie dokonać zapłaty za Towar fizyczny lub cyfrowy zgodnie z wybranym sposobem płatności.
 2. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów dostarczenia Towaru fizycznego:
  1. przesyłka kurierska;
  2. przesyłka pocztowa;
  3. dostarczenie do wybranego paczkomatu InPost;
 3. Towar cyfrowy uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do Treści cyfrowej lub pobranie treści cyfrowej, zostały udostępnione Klientowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które Klient wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy Klient lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.
 4. Klient, w zależności od możliwości technicznych Serwisu, może uzyskać dostęp do Treści Cyfrowych poprzez:
  1. link przesłany Klientowi na wskazany przez Klienta adres e-mail lub
  2. konto użytkownika, do którego zostaną przypisane zakupione Treści Cyfrowe lub dedykowaną stronę Serwisu, gdzie znajdują się zakupione Treści Cyfrowe.
 5. Zapłaty ceny za Towar fizyczny oraz cyfrowy Kupujący może dokonać:
  1. przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  2. przelewem przy wykorzystaniu systemu płatności – X Krajowy Integrator Płatności S.A. (Tpay)
 6. Kliknięcie przez Kupującego przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oferty zakupu wybranego Towaru (dalej: „Zamówienie”). 
 7. Po złożeniu Zamówienia, Kupujący otrzymuje potwierdzenie jego złożenia na podany przez niego adres poczty elektronicznej. 
 8. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia, Sprzedawca zawiadamia o tym Kupującego za pomocą wiadomości przesłanej pod podany przez niego adres poczty elektronicznej. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym nie dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży. Jeżeli Zamówienie, o którym mowa w niniejszym ust. 6 zostało wcześniej opłacone przez Kupującego, Sprzedawca niezwłocznie zwraca mu wszystkie dokonane przez niego płatności.
 9. W przypadku przekazania Zamówienia do realizacji, Sprzedawca zawiadamia o tym Kupującego za pomocą wiadomości przesłanej pod podany przez niego adres poczty elektronicznej. W momencie otrzymania przez Kupującego wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, między Sprzedawcą a Kupującym dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.
 10. Jeżeli złożone Zamówienie, w stosunku do którego Kupujący wybrał przycisk płatności za Towar fizyczny przed jego dostarczeniem, nie zostanie opłacone w ciągu 3 (trzech) Dni roboczych od dnia jego złożenia, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży i anulować Zamówienie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia bezskutecznego upływu terminu na opłacenie Zamówienia. Odstąpienie od Umowy sprzedaży i anulowanie Zamówienia następuje poprzez wysłanie przez Sprzedawcę stosownego oświadczenia pod adres poczty elektronicznej podany przez Kupującego. 

§ 7.

Dostarczenie Towarów fizycznych

 1. Sprzedawca realizuje wysyłkę Towarów fizycznych pod adresy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej/wybranych krajów.
 2. W przypadku wysyłki Towaru fizycznego do krajów nienależących do Unii Europejskiej, Kupujący ponosi koszty opłat celnych. Dokładne informacje odnośnie wysokości należnych opłat, Kupujący może odnaleźć na stronie internetowej Zintegrowanej Taryfy Wspólnot Europejskich (TARIC), zawierającej aktualne stawki należnych opłat (https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=pl&redirectionDate=20110310).
 3. Koszty wysyłki Towaru fizycznego pokrywa  Kupujący, który uiszcza je równocześnie z zapłatą ceny za Towar fizyczny.
 4. Wysyłka Towaru fizycznego następuje w ciągu 7 Dni roboczych od dnia:
  1. zaksięgowania płatności za Towar fizyczny na rachunku bankowym Sprzedawcy – w przypadku dokonania przez Kupującego zapłaty ceny za Towar fizyczny przed jego dostarczeniem;
  2. otrzymania przez Kupującego wiadomości o przekazaniu Zamówienia do realizacji – w przypadku wybrania przez Kupującego opcji dokonania zapłaty ceny za Towar fizyczny przy jego dostarczeniu.
 5. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu Towar fizyczny zgodny z dotyczącą go Umową sprzedaży. 
 6. Towar fizyczny dostarczony Kupującemu powinien znajdować się w nienaruszonym stanie.
 7. Jeżeli Towar fizyczny jest dostarczany przez kuriera, Kupujący powinien sprawdzić Towar fizyczny w jego obecności. Jeśli paczka Towaru fizycznego jest uszkodzona, Kupujący powinien spisać protokół uszkodzenia i skontaktować się ze Sprzedawcą.

§ 8.

Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży

 1. Postanowienia niniejszego § 8 dotyczą wyłącznie Kupującego będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta. 
 2. Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wejścia w posiadanie Towaru fizycznego przez niego lub wskazaną przez Kupującego osobę trzecią niebędącą przewoźnikiem.
 3. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży, Kupujący wykonuje poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży (dalej: „Oświadczenie”). Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży wystarczy wysłanie Oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
 4. Oświadczenie może być złożone przez Kupującego w jakiejkolwiek postaci, w szczególności na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta. W celu usprawnienia realizacji prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Sprzedawca zaleca jednak złożenie Oświadczenia w sposób wskazany w ust. 5-8 poniżej. 
 5. Kupujący może złożyć Oświadczenie w postaci:
  1. elektronicznej na adres kontakt(at)solversi.pl
 6. W przypadku wyboru Oświadczenia w postaci elektronicznej, Kupujący powinien przesłać pocztą elektroniczną pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu wiadomość zawierającą następujące elementy:
  1. imię i nazwisko Kupującego;
  2. adres poczty elektronicznej;
  3. adres do korespondencji;
  4. wyraźne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży;
  5. wskazanie Towaru fizycznego, którego dotyczy odstąpienie od Umowy sprzedaży;
  6. numer Zamówienia;
  7. data złożenia Zamówienia;
  8. kody PKD działalności gospodarczej prowadzonej przez Kupującego (jeżeli Kupujący jest Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta).
 7. W przypadku wyboru Oświadczenia w postaci papierowej, Kupujący powinien wydrukować i wypełnić formularz stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu a następnie wysłać go wraz Towarem fizycznym pod adres wskazany w ust. 10 poniżej. 
 8. Sprzedawca przesyła Kupującemu potwierdzenie otrzymania Oświadczenia niezwłocznie po jego otrzymaniu, za pomocą poczty elektronicznej. 
 9. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Kupujący powinien odesłać Towar fizyczny Sprzedawcy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dokonania odstąpienia od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wystarczy odesłanie Towaru fizycznego przed jego upływem.
 10. Odesłanie Towaru standardowego powinno nastąpić pod adres:

thinkAHEAD Agnieszka Pełka-Szajowska, 

ul. Sokola 13, 55-003 Chrząstawa Wielka woj dolnośląskie

 1. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru fizycznego.
 2. Zwrot płatności dokonanych przez Kupującego następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę odesłanego Towaru fizycznego lub dowodu jego odesłania przez Kupującego, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Kupujący nie ponosi kosztów zwrotu dokonanej płatności.
 3. Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru fizycznego wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru fizycznego. 
 4. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Kupującemu w przypadku, gdy:
  1. Towar fizyczny jest rzeczą nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według specyfikacji Kupującego lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. Towar fizyczny jest rzeczą ulegającą szybkiemu zepsuciu lub mającą krótki termin przydatności do użycia;
  3. Towar fizyczny jest rzeczą dostarczaną w zapieczętowanym opakowaniu, której otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. Towar fizyczny jest rzeczą która po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, została nierozłącznie połączona z innymi rzeczami;
  5. Towar fizyczny jest nagraniem dźwiękowym lub wizualnym albo programem komputerowym dostarczanym w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 9.

Reklamacje dotyczące Towarów fizycznych

 1. Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi względem Kupujących będących Przedsiębiorcami jest wyłączona. Dalsze postanowienia niniejszego § 9 dotyczą wyłącznie:
  1. Kupującego będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta;
  2. Niezgodności Towaru fizycznego z Umową sprzedaży.
 2. Towar fizyczny dostarczony Kupującemu przez Sprzedawcę musi być zgodny z Umową sprzedaży. 
 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za Niezgodność istniejącą w chwili dostarczenia Towaru fizycznego Kupującemu i ujawnioną w ciągu 2 (dwóch) lat od tej chwili, chyba termin przydatności Towaru fizycznego do użycia jest dłuższy. 
 4. W przypadku ujawnienia Niezgodności, Kupującemu przysługują uprawienia wskazane w art. 43d i n. Ustawy o prawach konsumenta. Realizacja uprawnień Kupującego wskazanych w zdaniu poprzedzającym następuje zgodnie z przepisami Ustawy o prawach konsumenta oraz z postanowieniami niniejszego § 9.
 5. W przypadku ujawnienia Niezgodności, Kupujący może złożyć reklamację zawierającą żądanie:
  1. naprawy Towaru fizycznego albo
  2. wymiany Towaru fizycznego.
 6. Reklamacja składana jest za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu.
 7. Reklamacja powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko Kupującego;
  2. adres poczty elektronicznej;
  3. numer Zamówienia;
  4. datę dostarczenia Towaru fizycznego;
  5. opis ujawnionej Niezgodności;
  6. żądanie naprawy albo wymiany Towaru fizycznego.
 8. W przypadku otrzymania przez Sprzedawcę żądania:
  1. naprawy Towaru fizycznego – Sprzedawca jest uprawniony do dokonania wymiany tego Towaru fizycznego;
  2. wymiany Towaru fizycznego – Sprzedawca jest uprawniony do dokonania naprawy tego Towaru fizycznego;

– jeżeli wybrany przez Kupującego sposób doprowadzenia Towaru fizycznego do zgodności z Umową sprzedaży jest niemożliwy lub wymagałby poniesienia przez Sprzedawcę nadmiernych kosztów. 

 1. W przypadku, gdy zarówno wymiana jak i naprawa Towaru fizycznego są niemożliwe lub wymagałaby poniesienia przez Sprzedawcę nadmiernych kosztów, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Towaru fizycznego do zgodności z Umową sprzedaży. 
 2. Po rozpatrzeniu reklamacji, Sprzedawca udziela Kupującemu odpowiedzi na reklamację, w której:
  1. uznaje reklamację oraz wskazuje planowany termin realizacji żądania Kupującego;
  2. uznaje reklamację oraz informuje Kupującego o skorzystaniu przez Sprzedawcę z uprawnienia, o którym mowa w ust. 8 powyżej;
  3. odmawia doprowadzenia Towaru fizycznego do zgodności z Umową sprzedaży z przyczyn wskazanych w ust. 9 powyżej;
  4. odrzuca reklamację z powodu jej bezzasadności.
 3. Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamację za pomocą poczty elektronicznej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.
 4. W przypadkach wskazanych w ust. 10 pkt 1-2 powyżej, Sprzedawca na własny koszt doprowadza Towar fizyczny do zgodności z Umową sprzedaży w rozsądnym czasie od chwili otrzymania reklamacji i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego, uwzględniając specyfikę Towaru fizycznego oraz cel, w jakim Kupujący go nabył. Planowany termin doprowadzenia Towaru fizycznego do zgodności z Umową sprzedaży Sprzedawca wskazuje w odpowiedzi na reklamację.
 5. Kupujący udostępnia Sprzedawcy Towar fizyczny podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Kupującego Towar fizyczny na swój koszt. 
 6. Kupujący nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru fizycznego, który następnie został wymieniony.
 7. W przypadku ujawnienia Niezgodności, Kupujący może złożyć Sprzedawcy oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
  1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru fizycznego do zgodności z Umową sprzedaży z przyczyn wskazanych w ust. 9 powyżej;
  2. Sprzedawca nie doprowadził Towaru fizycznego do zgodności z Umową sprzedaży zgodnie z ust. 12-13 powyżej;
  3. Niezgodność występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar fizyczny do zgodności z Umową sprzedaży;
  4. Niezgodność jest na tyle istotna, że uzasadnia odstąpienie od Umowy sprzedaży bez uprzedniego żądania od Sprzedawcy doprowadzenia Towaru fizycznego do zgodności z Umową sprzedaży;
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że Sprzedawca nie doprowadzi Towaru fizycznego do zgodności z Umową sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
 8. Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży może zostać złożone za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu.
 9. Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży powinno zawierać:
  1. imię i nazwisko Kupującego;
  2. adres poczty elektronicznej;
  3. numer Zamówienia;
  4. datę dostarczenia Towaru fizycznego;
  5. opis ujawnionej Niezgodności;
  6. wskazanie przyczyny złożenia oświadczenia, wybranej spośród przyczyn wskazanych w ust. 15 powyżej;
  7. oświadczenie o obniżeniu ceny Towaru fizycznego, wraz ze wskazaniem obniżonej ceny Towaru fizycznego, albo oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 10. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru fizycznego niezgodnego z Umową sprzedaży pozostaje do wartości Towaru fizycznego zgodnego z Umową sprzedaży. Sprzedawca zwraca Kupującemu kwoty należne wskutek skorzystania z prawa do obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny.
 11. Kupujący nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli Niezgodność jest nieistotna. 
 12. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Kupujący niezwłocznie zwraca Towar fizyczny Sprzedawcy na jego koszt. Odesłanie Towaru fizycznego powinno nastąpić pod następujący adres:

thinkAHEAD Agnieszka Pełka-Szajowska, 

 ul. Sokola 13, 55-003 Chrząstawa Wielka woj dolnośląskie

 1. Sprzedawca zwraca Kupującemu cenę Towaru fizycznego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Towaru fizycznego lub dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Zwrot ceny dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 10.

Umowa o dostarczanie Towaru cyfrowego

 1. W celu zawarcia Umowy o dostarczenie Towaru cyfrowego, Kupujący powinien wykonać następujące czynności:
  1. wejść na stronę internetową Sklepu;
  2. wejść w zakładkę wybranego Towaru cyfrowego i kliknąć przycisk „Kupuję” lub „dodaj do koszyka”;
  3. wejść w zakładkę „koszyk” i kliknąć przycisk „Przejdź do płatności”;
  4. w wyświetlającym się formularzu wpisać lub wybrać następujące dane:
   1. imię i nazwisko;
   2. adres poczty elektronicznej;
   3. numer telefonu;
   4. adres zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj);
   5. opcjonalnie – firma i NIP (jeżeli Kupujący jest Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta);
   6. sposób płatności;
   7. w rubryce „informacje dodatkowe użytkownik może napisać wiadomość do sprzedającego
  5. obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień; 
  6. obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na dostarczenie przez Sprzedawcę Towaru cyfrowego przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego;
  7. opcjonalnie  – zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na otrzymywanie Newslettera;
  8. kliknąć przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, a następnie dokonać zapłaty za Towar cyfrowy zgodnie z wybranym sposobem płatności.
 2. Zapłaty ceny za Towar cyfrowy Kupujący może dokonać:
  1. przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  2. przelewem przy wykorzystaniu systemu płatności X Krajowy Integrator Płatności S.A. (Tpay)
 3. Dokonanie przez Kupującego zapłaty za Towar cyfrowy jest równoznaczne z zawarciem przez niego Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego.
 4. Sprzedawca dostarcza Kupującemu Towar cyfrowy za pomocą poczty elektronicznej pod adres poczty elektronicznej podany przez Kupującego.
 5. Sprzedawca dostarcza Kupującemu Towar cyfrowy niezwłocznie po zawarciu Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego.
 6. Sprzedawca informuje, a Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Towar cyfrowy nie podlega aktualizacji.
 7. W przypadku braku dostarczenia Towaru cyfrowego w terminie wskazanym w ust. 5 powyżej, Kupujący wzywa Sprzedawcę do jego dostarczenia. Wezwanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy Towaru cyfrowego niezwłocznie po otrzymaniu wezwania albo w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym z Kupującym terminie, Kupujący może odstąpić od Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego. 
 8. Odstąpienie od Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego wymaga złożenia Sprzedawcy przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu. 
 9. Sprzedawca jest zobowiązany dokonać zwrotu ceny Towaru cyfrowego zapłaconej przez Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego. Zwrot ceny następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Postanowienia ust. 7-9 powyżej nie dotyczą Kupujących będących Przedsiębiorcami. 
 11. Niezależnie od postanowień ust. 7-9 powyżej, na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta, Kupującemu będącemu Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego, o którym mowa w art. 27 i n. Ustawy o prawach konsumenta. 

§11 

Dostęp do treści platformy Solversi.pl 

 1. Sprzedawca zapewnia Klientowi możliwość odpłatnego uzyskania dostępu do zawartości platformy solversi.pl , tj. Treści Cyfrowych, takich jak webinary, nagrania audio, nagrania video, sesje Q&A online, konferencje online, pliki PDF do pobrania na dysk, transkrypcje, materiały wizualne.
 2. Możliwość zakupu dostępu do zawartości platformy Solversi.pl podlega ograniczeniom czasowym. Okres, w którym zakup jest możliwy, wynika zawsze z treści prezentowanych na stronach sprzedażowych i informacyjnych związanych z platformą Solversi.pl. 
 3. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z portalu Solversi.pl, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta.
 4. Dostęp do zawartości platformy Solversi.pl zostanie przyznany Klientowi niezwłocznie po wniesieniu opłaty odpowiadającej cenie wybranego przez Klienta pakietu lub produktu cyfrowego. Okres dostępu przypisany do zakupionego pakietu lub produktu cyfrowego będzie liczony od ostatniego dnia sprzedaży. Po upływie czasu odpowiadającego okresowi zakupionego pakietu, Klient utraci możliwość dostępu do zawartości platformy Solversi.pl. Klient ma jednak możliwość przedłużenia dostępu o kolejny wybrany okres przed wygaśnięciem dostępu.
 5. Przed wygaśnięciem dostępu do platformy solversi.pl, użytkownik będący dotychczasowym klientem zostanie poinformowany mailowo o wygasającym okresie dostępu na wspisany przy zamówieniu adres poczty internetowej 
 6. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja regulaminu platformy Solversi.pl, z którym Klient powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą.
 7. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie.
 8. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Klienta prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych stanowiących zawartość platformy Solversi.pl.
 9. Z chwilą zalogowania się do konta użytkownika po zawarciu umowy Treści Cyfrowe objęte przedmiotem umowy uważa się za dostarczone w całości Klientowi.
 10. Klient zobowiązany jest korzystać z platformy Solversi.pl w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
  1. korzystać z platformy Solversi.pl w sposób nie zakłócający korzystania z platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, nie wpływający negatywnie na funkcjonowanie platformy Solversi.pl, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
  2. nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta na platformie Solversi.pl jakimkolwiek osobom trzecim,
  3. nie rozpowszechniać Treści Cyfrowych ani ich poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 11. W razie korzystania z platformy Solversi.pl w sposób sprzeczny niniejszymi zasadami, Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Klientowi dostępu do platformy Solversi.pl bez możliwości zwrotu pieniędzy.
 12. Sprzedawca zapewnia całodobowy dostęp do platformy Solversi.pl, jednak zastrzega sobie prawo do stosowania przerw w dostępie z przyczyn technicznych, w szczególności przerw wynikających z okoliczności niezależnych od Sprzedawcy.
 13. Na platformie Solversi.pl obowiązuje całkowity zakaz sprzedaży – nie dopuszcza się publikacji żadnych postów sprzedażowych, lub informacji o przedmiocie, który ma na sprzedaż.

§ 11.

Licencja

 1. Z chwilą dokonania przez Kupującego zapłaty za Towar cyfrowy, Sprzedawca udziela Kupującemu licencji niewyłącznej na korzystanie z tego Towaru cyfrowego na warunkach określonych w Regulaminie (dalej: „Licencja”).
 2. Licencja udzielana jest na czas nieoznaczony. 
 3. Licencja uprawnia Kupującego do korzystania z Towaru cyfrowego wyłącznie na następujących polach eksploatacji:
  1. zapisanie w pamięci urządzeń elektronicznych należących do Kupującego;
  2. odtwarzanie i przeglądanie Towaru cyfrowego;
  3. zwielokrotnianie Towaru cyfrowego, jednak wyłącznie w zakresie uzasadnionym osobistymi potrzebami Kupującego.
 4. Kupujący może wykorzystywać wiedzę i wskazówki zawarte w Towarze cyfrowym w życiu prywatnym oraz na potrzeby swojego stanowiska pracy lub prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Licencja nie upoważnia jednak Kupującego do udostępniania Towaru cyfrowego jakimkolwiek innym osobom, z wyłączeniem przypadków udostępniania Towaru cyfrowego na podstawie przepisów oddziału 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych o dozwolonym użytku chronionych utworów. Udostępnianie Towaru cyfrowego innym osobom poza przypadkami dozwolonego użytku chronionych utworów wymaga uzyskania uprzedniej zgody Sprzedawcy. 
 5. Licencja nie uprawnia Kupującego do udzielania dalszych licencji. 
 6. Korzystanie przez Kupującego z Towaru cyfrowego z naruszeniem warunków Licencji stanowi naruszenie autorskich praw majątkowych przysługujących Sprzedawcy, uprawniające go (w zależności od charakteru naruszenia) do wystąpienia wobec Kupującego z roszczeniami na drodze postępowania sądowego. 

§ 12.

Reklamacje dotyczące Przedmiotu świadczenia cyfrowego

 1. Postanowienia niniejszego § 12 dotyczą wyłącznie:
  1. Klientów będących:
   1. Użytkownikami lub Kupującymi, chyba że szczególne postanowienie Regulaminu dotyczy tylko jednej z tych osób, oraz 
   2. Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta;
  2. Umów o dostarczanie Usługi Konta oraz Umów o dostarczanie Towaru cyfrowego, chyba że szczególne postanowienie Regulaminu dotyczy tylko jednej z tych Umów;
  3. Niezgodności Usługi Konta z Umową o dostarczanie Usługi Konta oraz Niezgodności Towaru cyfrowego z Umową o dostarczanie Towaru cyfrowego.
 2. Dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę Przedmiot świadczenia cyfrowego musi być zgodny z Umową dotyczącą jego dostarczania:
  1. w chwili jego dostarczenia – w przypadku, gdy Przedmiot świadczenia cyfrowego dostarczany jest jednorazowo lub częściami;
  2. przez cały okres dostarczania danego Przedmiotu świadczenia cyfrowego – w przypadku, gdy Przedmiot świadczenia cyfrowego dostarczany jest w sposób ciągły.
 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialności za Niezgodność:
  1. istniejącą w chwili dostarczenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego i ujawnioną w ciągu 2 (dwóch) lat od tej chwili – w przypadku, gdy Przedmiot świadczenia cyfrowego dostarczany jest jednorazowo lub częściami;
  2. ujawnioną w okresie dostarczania danego Przedmiotu świadczenia cyfrowego – w przypadku, gdy Przedmiot świadczenia cyfrowego dostarczany jest w sposób ciągły.
 4. W przypadku ujawnienia Niezgodności, Klient może złożyć reklamację zawierającą żądanie doprowadzenia Przedmiotu świadczenie cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania. 
 5. Reklamacja składana jest za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu.
 6. Reklamacja powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko Klienta;
  2. adres poczty elektronicznej;
  3. opis ujawnionej Niezgodności;
  4. żądanie doprowadzenia Przedmiotu świadczenie cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania.
 7. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania, jeżeli jest to niemożliwe albo wymagałoby poniesienia przez Sprzedawcę nadmiernych kosztów.
 8. Po rozpatrzeniu reklamacji, Sprzedawca udziela Klientowi odpowiedzi na reklamację, w której:
  1. uznaje reklamację oraz wskazuje planowany termin doprowadzenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania;
  2. odmawia doprowadzenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania z przyczyn wskazanych w ust. 7 powyżej;
  3. odrzuca reklamację z powodu jej bezzasadności.
 9. Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamację za pomocą poczty elektronicznej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.
 10. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedawca na własny koszt doprowadza Przedmiot świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania w rozsądnym czasie od chwili otrzymania reklamacji i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając charakter Przedmiotu świadczenia cyfrowego oraz cel, w jakim jest on wykorzystywany. Planowany termin doprowadzenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania Sprzedawca wskazuje w odpowiedzi na reklamację. 
 11. W przypadku ujawnienia Niezgodności, z zastrzeżeniem ust. 14 poniżej, Klient może złożyć Sprzedawcy oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy, gdy:
  1. doprowadzenie do zgodności Przedmiotu świadczenia cyfrowego z Umową dotyczącą jego dostarczania jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
  2. Sprzedawca nie doprowadził Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania zgodnie z ust. 10 powyżej;
  3. Niezgodność występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Przedmiot świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania;
  4. Niezgodność jest na tyle istotna, że uzasadnia odstąpienie od Umowy dotyczącej dostarczania danego Przedmiotu świadczenia cyfrowego bez uprzedniego żądania od Sprzedawcy doprowadzenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania;
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że Sprzedawca nie doprowadzi Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. 
 12. Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy może zostać złożone za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu.
 13. Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy powinno zawierać:
  1. imię i nazwisko Klienta;
  2. adres poczty elektronicznej;
  3. datę dostarczenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego; 
  4. opis ujawnionej Niezgodności;
  5. wskazanie przyczyny złożenia oświadczenia, wybranej spośród przyczyn wskazanych w ust. 11 powyżej;
  6. oświadczenie o obniżeniu ceny, wraz ze wskazaniem obniżonej ceny, albo oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. 
 14. Klient nie może złożyć Sprzedawcy oświadczenia o obniżeniu ceny w przypadku, gdy Niezgodność dotyczy Usługi Konta.
 15. Sprzedawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Towar cyfrowy był niezgodny z Umową o dostarczanie Towaru cyfrowego nawet jeżeli Kupujący korzystał z tego Towaru cyfrowego przed odstąpieniem od Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego.
 16. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego, w jakiej wartość Towaru cyfrowego niezgodnego z Umową o dostarczanie Towaru cyfrowego pozostaje do wartości Towaru cyfrowego zgodnego z Umową o dostarczanie Towaru cyfrowego. Sprzedawca zwraca Kupującemu kwoty należne wskutek skorzystania z prawa do obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny.
 17. Kupujący nie może odstąpić od Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego, jeżeli Niezgodność jest nieistotna. 
 18. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od Umowy o dostarczanie Usługi Konta, Sprzedawca usuwa Konto niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Usługi Konta. 
 19. Na podstawie art. 34 ust. 1a Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy dotyczącej dostarczania Przedmiotu świadczenia cyfrowego, Kupujący jest zobowiązany do zaprzestania korzystania z tego Przedmiotu świadczenia cyfrowego i udostępniania go osobom trzecim. 

§ 13.

Opinie

 1. Kupujący, który dokonał zakupu Towaru i skorzystał z niego osobiście, może przesłać Sprzedawcy Opinię dotyczącą tego Towaru. 
 2. Przesłanie Opinii może nastąpić w dowolny sposób, w szczególności poprzez wypełnienie przez Kupującego elektronicznego formularza udostępnionego w Sklepie. Równocześnie z przesłaniem Opinii, Kupujący powinien złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień (np. poprzez zaznaczenie checkbox’a w formularzu udostępnionym w Sklepie). 
 3. Sprzedawca dokonuje publikacji Opinii w karcie Towaru po uprzednim sprawdzeniu, czy nie narusza ona postanowień Regulaminu. Nie wyklucza to jednak usunięcia Opinii już opublikowanej, jeżeli okaże się ona niezgodna z Regulaminem już po jej publikacji. 
 4. Opinia wysłana do Sprzedawcy nie może być przez Kupującego zmieniona lub usunięta.
 5. Sprzedawca nie ma obowiązku opublikowania otrzymanej Opinii. 
 6. Zabronione jest umieszczanie w Opiniach:
  1. danych nieprawdziwych, sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami;
  2. danych osobowych osób innych niż Kupujący;
  3. treści reklamowych, promocyjnych, politycznych, religijnych lub dyskryminacyjnych. 
 7. Wysłanie Opinii jest równoznaczne ze złożeniem przez Kupującego oświadczenia, że jest on wyłącznym autorem Opinii. Kupujący ponosi odpowiedzialność za treść Opinii oraz skutki jej publikacji (w tym za naruszenia dóbr osobistych oraz praw własności intelektualnej podmiotów trzecich).
 8. Wysłanie Opinii jest równoznaczne ze udzieleniem Sprzedawcy przez Kupującego nieodpłatnej licencji niewyłącznej na jej wykorzystanie (dalej: „Licencja Kupującego”).
 9. Licencja Kupującego zostaje udzielona na czas nieoznaczony (z możliwością jej wypowiedzenia na dwa lata naprzód, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego) i bez ograniczeń terytorialnych oraz obejmuje wykorzystanie Opinii na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości, dowolną techniką i w dowolnym formacie;
  2. rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób, za pomocą dowolnych środków przekazu, w szczególności poprzez publikację w Sklepie oraz w mediach społecznościowych Sprzedawcy.
 10. Licencja Kupującego upoważnia Sprzedawcę do udzielania dowolnie wybranym podmiotom trzecim dalszych licencji na korzystanie z Opinii. Dalsza licencja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, może być udzielona przez Sprzedawcę odpłatnie lub nieodpłatnie. 
 11. Kupujący zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych przysługujących mu wobec Opinii (w tym prawa do oznaczania autorstwa Opinii oraz prawa do nadzoru nad korzystaniem z Opinii) oraz upoważnia Sprzedawcę do wykonywania tych praw w imieniu Kupującego. 

§ 14.

Własność intelektualna Sprzedawcy

 1. Wszystkie elementy składowe Sklepu, w szczególności:
  1. nazwa Sklepu;
  2. logo Sklepu;
  3. zdjęcia i opisy Towarów;
  4. zasady działania strony internetowej Sklepu, wszystkie jej elementy graficzne, interfejs, oprogramowanie, kod źródłowy oraz bazy danych;

– podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów prawa Unii Europejskiej.

Jakiekolwiek korzystanie z własności intelektualnej Sprzedawcy bez upoważnienia wynikającego z Regulaminu lub uprzedniego, wyraźnego zezwolenia Sprzedawcy jest zabronione.

§ 15.

Przetwarzanie danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Sprzedawcę znajdują się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: [https://www.solversi.pl/polityka-prywatnosci/]

§ 16.

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

 1. Postanowienia niniejszego § 16 dotyczą wyłącznie Klientów będących Konsumentami.
 2. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych:
  1. powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów i organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów; 
  2. Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
  3. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 4. Klient może skorzystać także z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 17.

Zmiana Usługi Konta

 1. Sprzedawca może dokonać zmiany Usługi Konta w przypadku:
  1. konieczności dostosowania Usługi Konta do nowopowstających urządzeń lub oprogramowania używanych przez Użytkowników do korzystania z Usługi Konta;
  2. podjęcia przez Sprzedawcę decyzji o usprawnieniu Usługi Konta poprzez dodanie do niej nowych funkcjonalności lub modyfikacji dotychczasowych funkcjonalności;
  3. prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Usługi Konta do aktualnego stanu prawnego. 
 2. Zmiana Usługi Konta nie może wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie Użytkownika. 
 3. Sprzedawca informuje Użytkowników o dokonanej zmianie Usługi Konta poprzez umieszczenie na Koncie komunikatu informującego o zmianach. Niezależnie, informacja o dokonanej zmianie może być przesłana Użytkownikom za pomocą poczty elektronicznej. 
 4. Jeżeli zmiana Usługi Konta będzie istotnie i negatywnie wpływała na dostęp Użytkownika do Usługi Konta, Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Użytkownika o:
  1. właściwościach i terminie dokonania zmiany oraz
  2. prawie Użytkownika do wypowiedzenia Umowy o dostarczanie Usługi Konta ze skutkiem natychmiastowym w terminie 30 (trzydziestu) dnia dokonania zmiany. 
 5. Informację, o której mowa w ust. 4 powyżej, Sprzedawca przesyła Użytkownikom za pomocą poczty elektronicznej, nie później niż na 7 (siedem) dni przed dokonaniem zmiany. 
 6. Wypowiedzenie przez Użytkownika Umowy o dostarczanie Usługi Konta na podstawie ust. 4 pkt 2 powyżej następuje poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy o dostarczanie Usługi Konta. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu. Sprzedawca usuwa Konto niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. 

§ 18.

Zmiana Regulaminu

 1. Sprzedawca może dokonać zmiany w Regulaminie w przypadku:
  1. zmiany danych Sprzedawcy;
  2. zmiany przedmiotu działalności Sprzedawcy;
  3. rozpoczęcia dostarczania przez Sprzedawcę nowych usług, modyfikacji usług dotychczas dostarczanych lub zaprzestania ich dostarczania;
  4. dokonania technicznej modyfikacji Sklepu wymagających dostosowania do nich postanowień Regulaminu;
  5. prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Regulaminu do aktualnego stanu prawnego. 
 2. O zmianie Regulaminu Klienci zostaną poinformowani poprzez opublikowanie jego zmienionej wersji na stronie internetowej Sklepu. Równocześnie, zmieniona ona wersja Regulaminu zostanie przesłana Użytkownikom pocztą elektroniczną.
 3. Do Umów sprzedaży oraz Umów o dostarczanie Towaru cyfrowego zawartych przed dniem publikacji nowego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu, stosuje się postanowienia ówcześnie obowiązującego Regulaminu.
 4. Użytkownik, który nie zgadza się na zmianę Regulaminu, może wypowiedzieć Umowę o dostarczanie Usługi Konta ze skutkiem natychmiastowym w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania zmienionej wersji Regulaminu za pomocą poczty elektronicznej. Brak wypowiedzenia uznaje się za zgodę na zmianę Regulaminu.
 5. Wypowiedzenie Umowy o dostarczanie Usługi Konta następuje poprzez złożenie Sprzedawcy przez Użytkownika oświadczenia o wypowiedzeniu tej Umowy. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu.
 6. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Sprzedawca usuwa Konto.

§ 19.

Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla Regulaminu oraz wskazanych w nim Umów jest prawo polskie. Wybór prawa polskiego dokonany w zdaniu poprzedzającym nie pozbawia jednak Konsumenta ochrony wynikającej z przepisów prawa obcego, których nie można wyłączyć w drodze umowy i które znajdowałyby zastosowanie w razie braku wyboru prawa polskiego dokonanego w zdaniu poprzedzającym.
 2. Częścią Regulaminu jest Załącznik nr 1 – Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 3. Aktualna wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 23.10.2023.